Η προθεσμία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής αρχίζει την 10η Ιανουαρίου 2015 και λήγει την 19η Ιανουαρίου 2015. Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της τελικής έγκρισης των Συμβούλων του Καταλόγου αναμένεται έως την 28η Ιανουαρίου 2015.

Οι Σύμβουλοι Υποστήριξης/Ενημέρωσης που δε θα καταθέσουν αίτηση εγγραφής στον Κατάλογο Συμβούλων Υποστήριξης/Ενημέρωσης εντός της ανωτέρω προθεσμίας για τη συμμετοχή τους στην Α’ Φάση Υλοποίησης της δράσης (διαθεσιμότητα προς τους ωφελούμενους από 4/2/2015) θα μπορούν εκ νέου να αιτηθούν την εγγραφή τους για τη συμμετοχή τους στη Β’ Φάση Υλοποίησης μετά τις 06 Φεβρουαρίου 2015 και το αργότερο μέχρι τις 30.06.2015.