Η παροχή της συμβουλευτικής υποστήριξης/ενημέρωσης, εφόσον έχει επιλεγεί από τον ωφελούμενο, γίνεται στη διεύθυνση της οικίας του, σε τουλάχιστον δύο επισκέψεις διάρκειας τουλάχιστον δύο ωρών η κάθε μία.
Κατά τη διάρκεια της παροχής της υπηρεσίας, ο Σύμβουλος Υποστήριξης/Ενημέρωσης είναι συνδεδεμένος στο Υποσύστημα Συμβουλευτικής Υποστήριξης/Ενημέρωσης του ΠΣ της δράσης, στο οποίο καταγράφεται η διάρκεια της υποστήριξης/ενημέρωσης. Η ΕΔΕΤ ΑΕ διατηρεί το δικαίωμα να διενεργεί τηλεφωνικό ή άλλου τύπου εξ αποστάσεως έλεγχο της παρουσίας του Συμβούλου στην οικία του ωφελούμενου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο 8 της Πρόσκλησης του ΤΕΕ.
Με την ολοκλήρωση της συμβουλευτικής υποστήριξης/ενημέρωσης, ο ωφελούμενος υπογράφει Υπεύθυνη Δήλωση (Παράρτημα ΙΓ) με την οποία βεβαιώνει την ολοκλήρωση της παροχής, και η συγκεκριμένη Υπεύθυνη Δήλωση αποτελεί δικαιολογητικό πληρωμής του Παρόχου/Προμηθευτή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο 7 της Πρόσκλησης.