Γενικά για τη Δράση – Προσφορές

Οι Τηλεπικοινωνιακοί Πάροχοι δύνανται να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για εγγραφή στο Μητρώο Παρόχων/Προμηθευτών του ΤΕΕ παρέχοντας:

το σύνολο των παροχών της δράσης, εάν διαθέτουν νόμιμα αδειοδοτημένους χώρους πώλησης ηλεκτρονικών ειδών και υπηρεσιών (καταστήματα), στους οποίους είναι δυνατή η φυσική προσέλευση των ωφελούμενων της δράσης.

ή εναλλακτικά

μόνο τηλεπικοινωνιακά συμβόλαια διαδικτυακής σύνδεσης, μέσω της συνεργασίας τους, στο πλαίσιο της δράσης, με Παρόχους/Προμηθευτές, οι οποίοι επίσης θα είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Παρόχων/Προμηθευτών διαθέτοντας τις υπόλοιπες δύο παροχές της δράσης.

Κάθε Πάροχος/Προμηθευτής που επιθυμεί να συμμετέχει στη Δράση πρέπει να έχει δημοσιευμένα:

α. Τουλάχιστον ένα (1) και το πολύ μέχρι δεκαπέντε (15) προϊόντα εξοπλισμού ΤΠΕ

β. Τουλάχιστον ένα (1) και το πολύ μέχρι δεκαπέντε (15) προϊόντα σύνδεσης στο διαδίκτυο

γ. Τουλάχιστον ένα (1) και το πολύ μέχρι πέντε (5) προϊόντα Συμβουλευτικής Υποστήριξης/Ενημέρωσης

Στο πλαίσιο της δράσης, εφόσον ο ωφελούμενος επιλέξει τη διαδικτυακή σύνδεση που επιθυμεί να λάβει, δε θα έχει τη δυνατότητα να αλλάξει τη σύνδεσή του για τη διάρκεια της δράσης, δηλαδή να μεταβεί σε κάποιο διαφορετικό πακέτο (ακόμα και αν αφορά αναβάθμιση υπηρεσίας). Αν αυτό συμβεί για οποιοδήποτε λόγο, ο δικαιούχος δεν δικαιούται για το υπόλοιπο διάστημα το ποσό της επιδότησης και αντίστοιχα ο πάροχος δεν εισπράττει το ποσό από το ΤΕΕ. Το ίδιο συμβαίνει αν για οποιοδήποτε λόγο αλλάξει η κατοικία του δικαιούχου και ζητηθεί μεταφορά της αρχικής διεύθυνσης στην οποία έχει ξεκινήσει η υπηρεσία. Στην περίπτωση αυτή διακόπτεται η επιδότηση στον δικαιούχο και αντίστοιχα ο πάροχος δεν εισπράττει το υπολειπόμενο ποσό από το ΤΕΕ.
Καθ’ όλη τη διάρκεια εφαρμογής της δράσης τα προσφερόμενα από τους Παρόχους/Προμηθευτές προϊόντα μπορούν να τροποποιούνται, εντός όμως των ορίων του ελάχιστου και μέγιστου επιτρεπόμενου πλήθους ανά κατηγορία παροχής.
Θα πρέπει να αποσύρετε τη σχετική προσφορά από το πληροφοριακό σύστημα της Δράσης και από το δικτυακό τόπο του καταστήματός σας.
Το ποσό που θα λάβετε από το πρόγραμμα θα είναι 12 ευρώ μηνιαίως, διότι αυτό είναι το μέγιστο προβλεπόμενο ποσό της μηνιαίας επιδότησης ευρυζωνικής σύνδεσης.
Για κάθε τηλεπικοινωνιακή προσφορά θα πρέπει να υπάρχει σαφής και ξεκάθαρη αναφορά στις υπηρεσίες που περιλαμβάνει ακόμα και αν αυτές θεωρούνται δευτερεύοντα χαρακτηριστικά ή add ons όπως πχ απεριόριστα κινητά, διεθνή, static IPs κτλ. Συνεπώς κάθε βασική υπηρεσία με τα συγκεκριμένα add ons που θα διαθέτει θα αποτελεί διαφορετική προσφορά και υποβάλλεται ξεχωριστά στο πληροφοριακό σύστημα.

Εγγραφή – Ένταξη στο Μητρώο

Τα δικαιολογητικά εγγραφής των Παρόχων/Προμηθευτών στο Μητρώο υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή μαζί με την υποβολή της αίτησης συμμετοχής.

Όλα τα ηλεκτρονικά έγγραφα θα πρέπει να είναι σε μορφή pdf και εφόσον τα έγγραφα, για κάποια κατηγορία εκ των παραπάνω δικαιολογητικών, είναι περισσότερα από ένα, θα μεταφορτώνονται σε συμπιεσμένη μορφή (zip).

Τα δικαιολογητικά αυτά θα πρέπει να τεκμηριώνουν τα στοιχεία που ο ενδιαφερόμενος Πάροχος/Προμηθευτής έχει συμπληρώσει στην αίτηση συμμετοχής του.

Ο Πάροχος/Προμηθευτής υποχρεούται να αποστείλει όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά πρωτότυπα ή νομίμως θεωρημένα στη διεύθυνση Νίκης 4 105 63 Αθήνα, 2ος όροφος (Κεντρικό Πρωτόκολλο), το αργότερο εντός 10 εργάσιμων ημερών από την αποδοχή της αίτησης και ένταξής του στο Μητρώο.

Ο φάκελος των δικαιολογητικών θα πρέπει να φέρει την ειδική Ετικέτα Φακέλου, η οποία είναι διαθέσιμη προς εκτύπωση από το ΠΣ της δράσης.

Η έγκριση (ή απόρριψη) της αίτησης εγγραφής του ενδιαφερόμενου Τηλεπικοινωνιακού Παρόχου ή της Εμπορικής Επιχείρησης Πώλησης Υπολογιστικού Εξοπλισμού στο Μητρώο Παρόχων/Προμηθευτών γίνεται από το ΤΕΕ ηλεκτρονικά, μέσω του Υποσυστήματος του Μητρώου Παρόχων/Προμηθευτών του ΠΣ της δράσης.

Το ΤΕΕ ενημερώνει τους Τηλεπικοινωνιακούς Παρόχους ή τις Εμπορικές Επιχειρήσεις Πώλησης Υπολογιστικού Εξοπλισμού για την έγκριση (ή την απόρριψη) της αίτησης εγγραφής τους και μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email), ενώ σε περίπτωση απόρριψης σημειώνεται και ο λόγος αυτής.

Το ΤΕΕ δεν έχει υποχρέωση να ενημερώνει εγγράφως ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο τους ενδιαφερόμενους.

Οι ενδιαφερόμενοι Τηλεπικοινωνιακοί Πάροχοι ή οι Εμπορικές Επιχειρήσεις Πώλησης Υπολογιστικού Εξοπλισμού έχουν δικαίωμα υποβολής ενστάσεων επί του αποτελέσματος της εξέτασης των αιτήσεων εγγραφής και των συνοδευτικών δικαιολογητικών,εντός τριών (3) ημερών από την ανακοίνωση του σχετικού αποτελέσματος από το ΤΕΕ μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, με απαντητικό email στη διεύθυνση ενστάσεων: e-inclusion@tee.gr. Το ΤΕΕ διαχειρίζεται την ένσταση και αποστέλλει και πάλι ηλεκτρονικά την απάντησή του εντός 10 ημερών από την παραλαβή της ένστασης.
To πιστοποιητικό από το ΓΕΜΗ ή από δημόσια αρχή περί των τροποποιήσεων του καταστατικού θεωρείται πρόσφατο εάν φέρει ημερομηνία μέχρι 3 μήνες πριν από την υποβολή της αίτησης συμμετοχής.
Κατά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησής σας, θα πρέπει να επισυνάψετε το απαιτούμενο πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης. Δεν αρκεί η υποβολή της πρωτοκολλημένης αίτησης του ενδιαφερομένου προς την αρμόδια αρχή για την έκδοση του εν λόγω πιστοποιητικού.
ΓΚατά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησής σας, θα πρέπει να επισυνάψετε το απαιτούμενο πιστοποιητικό από την ΕΕΤΤ. Δεν αρκεί η υποβολή της πρωτοκολλημένης αίτησης του ενδιαφερομένου προς την αρμόδια αρχή για την έκδοση του εν λόγω πιστοποιητικού.
Μετά την έγκριση της αίτησης συμμετοχής του Παρόχου/Προμηθευτή, παρέχεται από το Πληροφοριακό Σύστημα η δυνατότητα δημιουργίας λογαριασμών για τα υποκαταστήματά του (ίδιο ΑΦΜ με το κεντρικό κατάστημα)

Τιμολόγηση

Το παραστατικό πώλησης εξοπλισμού προς τον ωφελούμενο μπορεί να είναι ένα από τα ακόλουθα :

Α. Τιμολόγιο – Δελτίο Αποστολής (σε ενιαίο ή ξεχωριστό έντυπο) μηχανογραφημένο ή χειρόγραφο.

Β. Απόδειξη Λιανικής συνοδευόμενη από Δελτίο Αποστολής με τη μορφή μηχανογραφημένων ή χειρόγραφων εντύπων.

Δε γίνονται αποδεκτές ταμειακές αποδείξεις λιανικής.

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις θα πρέπει στα παραστατικά να αναγράφονται τα αναφερόμενα στην πρόσκληση στοιχεία του εξοπλισμού ή των υπηρεσιών (πχ serial number εξοπλισμού, κωδικός παραγγελίας, κωδικό κουπονιού κλπ).

Αντίστοιχα, το παραστατικό για την υπηρεσία συμβουλευτικής προς τον ωφελούμενο μπορεί να είναι ένα από τα ακόλουθα :

Α. Τιμολόγιο παροχής υπηρεσίων μηχανογραφημένο ή χειρόγραφο.

Β. Απόδειξη Λιανικής με τη μορφή μηχανογραφημένων ή χειρόγραφων εντύπων.

Δε γίνονται αποδεκτές ταμειακές αποδείξεις λιανικής.

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις θα πρέπει στα παραστατικά να αναγράφονται τα αναφερόμενα στην πρόσκληση στοιχεία για την κατηγορία συμβουλευτικής υποστήριξης.

Ο πάροχος/προμηθευτής (σημείο πώλησης) θα εκδώσει τα προβλεπόμενα από το νόμο παραστατικά, προς το δικαιούχο, για την πώληση του εξοπλισμού και τις συμβουλευτικές υπηρεσίες. Το παραστατικό για τις συμβουλευτικές υπηρεσίες, θα είναι ξεχωριστό, θα εκδοθεί προς το δικαιούχο μετά την παροχή των αντίστοιχων υπηρεσιών, με μέγιστο ποσό επιδότησης το ποσό των 60€. Αντίστοιχα το παραστατικό για την πώληση εξοπλισμού θα αναγράφει το κόστος του εξοπλισμού σύμφωνα με την προσφορά καθώς και όλα τα απαραίτητα στοιχεία που αναφέρονται στην πρόσκληση.
Το παραστατικό για τις υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης/ενημέρωσης θα εκδοθεί μετά την ολοκλήρωση της παροχής τους και αφού ο δικαιούχος υπογράψει τη σχετική υπεύθυνη δήλωση.
Σε ό,τι αφορά τα ποσά που επιδοτούνται από τη δράση για κάθε κατηγορία, δεν απαιτείται εξοφλητική απόδειξη. Απαιτείται η αναφορά στο παραστατικό ότι η εξόφληση θα γίνει μέσω τραπεζικής συναλλαγής. Η κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό του παρόχου/προμηθευτή επέχει θέση απόδειξης είσπραξης.
Δεν προβλέπεται από το πληροφοριακό σύστημα της δράσης η παροχή ενημέρωσης αναφορικά με την αποστολή των παρασταστικών και δικαιολογητικών πληρωμής προς το Τ.Ε.Ε.
Το ΤΕΕ δε λογίζεται ως τρίτος στην αποστολή των νομίμων παραστατικών καθόσον εν προκειμένω ισχύουν οι όροι και οι προϋποθέσεις της από 5/1/2015 πρόσκλησης η οποία εκδόθηκε κατ΄ εξουσιοδότηση της ΚΥΑ 71920/51/5.12.2014 (ΦΕΚ Β 3315/10.12.2014) και συνεπώς οι όροι τους έχουν υποχρεωτική εφαρμογή από όλους.
Για όλες τις κατηγορίες τιμολογίων, το ποσό της επιδότησης θα αφαιρείται από το συνολικό ποσό του τιμολογίου και θα αναγράφεται στους τρόπους πληρωμής του τιμολογίου με τη διατύπωση «Επιδότηση μέσω προγράμματος Ψηφιακή Αλληλεγγύη, κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.»
Η κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό του παρόχου/προμηθευτή θα αφορά το ποσό της επιδότησης και θα επέχει θέση απόδειξης είσπραξης.

Στο πληροφοριακό σύστημα της δράσης και βάσει των οδηγιών του σχετικού web service θα πρέπει να δίνεται το συνολικό ποσό του τιμολογίου, αλλά και το ποσό της επιδότησης.

Η ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΖΕΤΑΙ ΩΣ ΕΚΠΤΩΣΗ ΣΤΟ ΤΙΜΟΛΟΓΗΘΕΝ ΠΡΟΪΟΝ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΑΛΛΑ ΝΑ ΑΦΑΙΡΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ.

Υπόδειγμα του τιμολογίου έχει αναρτηθεί εδώ.

Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να προσκομίζεται σχετική Υπεύθυνη Δήλωση του ωφελούμενου και ο Πάροχος/Προμηθευτής λαμβάνει το αντίτιμο των ήδη παρασχεθέντων μηνών διαδικτυακής σύνδεσης και των υπολοίπων παρασχεθείσων υπηρεσιών της σύμβασης.
Τα δικαιολογητικά της ενότητας 7.3 της Πρόσκλησης αποστέλλονται από τον πάροχο/προμηθευτή στον οποίο έγινε η εξαργύρωση του κουπονιού και στον οποίο προσήλθε ο δικαιούχος για να υπογράψει το Ιδιωτικό Συμφωνητικό του Παραρτήματος ΙΙ, την Υπεύθυνη Δήλωση, καθώς και να προσκομίσει τη φωτοτυπία ταυτότητας/διαβατηρίου. Στην περίπτωση που το τηλεπικοινωνιακό συμβόλαιο είναι παλαιό (υφιστάμενη σύνδεση) μπορεί να σταλεί φωτοτυπία αυτού από τον τηλεπικοινωνιακό πάροχο μαζί με τα δικαιολογητικά για την πληρωμή του τηλεπικοινωνιακού παρόχου (δικαιολογητικά ενότητας 7.5 της Πρόσκλησης).

Ο κάθε πάροχος/προμηθευτής ανάλογα με την κατηγορία που ανήκει στέλνει τα δικά του δικαιολογητικά σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στις ενότητες 7.4 και 7.5 της Πρόσκλησης.

Διευκρινίζεται ότι για να γίνει η πληρωμή προς οποιονδήποτε (πάροχο/προμηθευτή ή τηλεπικοινωνιακό πάροχο) θα πρέπει να έχουν αποσταλεί τόσο τα δικαιολογητικά της ενότητας 7.3 της Πρόσκλησης όσο και τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά των ενοτήτων 7.4 (για παρόχους/προμηθευτές) ή 7.5 (για τηλεπικοινωνιακούς παρόχους) της Πρόσκλησης.

Για παράδειγμα, αν κάποιος τηλεπικοινωνιακός πάροχος συνεργάζεται με κάποια επιχείρηση πώλησης υπολογιστικού εξοπλισμού που δεν αποστείλει ή καθυστερήσει να αποστείλει τα δικαιολογητικά της ενότητας 7.3 της Πρόσκλησης, ο τηλεπικοινωνιακός πάροχος δε θα μπορεί να πληρωθεί, ακόμα και αν έχει στείλει τα δικά του δικαιολογητικά.

Η δημιουργία ληξιπρόθεσμων οφειλών από το δικαιούχο μπορεί να αντιμετωπιστεί με δύο τρόπους από τον πάροχο στο πλαίσιο της δράσης :
A. Ο πάροχος ΔΕΝ επιβάλει φραγή στη σύνδεση του δικαιούχου, συνεχίζει να παρέχει την υπηρεσία και να εισπράττει την επιδότηση (παρόλο που ο δικαιούχος έχει οφειλές και δυνητικά ο πάροχος θα μπορούσε να διακόψει την υπηρεσία)
B. Ο πάροχος επιβάλει φραγή στη σύνδεση του δικαιούχου, διακόπτει την παροχή της υπηρεσίας και σταματά να εισπράττει την επιδότηση. Στην περίπτωση αυτή, ακόμα και εάν αργότερα αρθεί η φραγή, ο πάροχος δε θα εισπράξει την επιδότηση για το εναπομείναν διάστημα του συμβολαίου.
Δε θα υπάρχει πρόβλημα αν δεν αναγράφεται ο Κωδικός Παραγγελίας στο πρώτο τιμολόγιο της τηλεπικοινωνιακής υπηρεσίας, υπό τις εξής δύο προϋποθέσεις :

1) Ο Κωδικός Παραγγελίας θα πρέπει να αναγράφεται στην καταχώριση του συγκεκριμένου τιμολογίου στη συγκεντρωτική λίστα που θα συνοδεύει τους μηνιαίους λογαριασμούς.
2) Κατά την ηλεκτρονική αποστολή των στοιχείων των τιμολογίων, μέσω του πληροφοριακού συστήματος της δράσης (και των αντίστοιχων web services), για την οποία υπάρχει δυνατότητα να γίνεται εντός ολίγων ημερών από την έκδοση των τιμολογίων (μέχρι την οριστικοποίηση των στοιχείων τους από τους παρόχους), θα πρέπει μαζί με τα υπόλοιπα στοιχεία του τιμολογίου να αποστέλλεται ηλεκτρονικά και ο Κωδικός Παραγγελίας που του αντιστοιχεί.

Διακρίνονται δύο περιπτώσεις :

Α) Νέες συνδέσεις μέσω προσφορών που έχουν υποβληθεί στο πλαίσιο της Δράσης:

Για την περίπτωση νέων προσφορών, που έχουν υποβληθεί στο πλαίσιο της Δράσης, και που αφορούν τιμή για το σύνολο της Triple-Play υπηρεσίας θα πρέπει, αφενός η επιδότηση των 12€ να περιλαμβάνεται στο τιμολόγιο του Παρόχου που προσφέρει την τηλεφωνία και το internet, αφετέρου να αποστέλλεται στο ΤΕΕ το σύνολο του λογαριασμού, δηλαδή και τα δύο τιμολόγια, ώστε να αντιστοιχεί το συνολικό ποσό τιμολογίων στο ποσό της προσφοράς που υποβλήθηκε στο σύστημα.

Β) Υφιστάμενες συνδέσεις :

Για την περίπτωση υφιστάμενων συνδέσεων, το ποσό του υφιστάμενου συμβολαίου συμπληρώνεται όταν γίνεται η παραγγελία στο κατάστημα, όπου ο δικαιούχος προσκομίζει και το τιμολόγιό του (λογαριασμό από την υφιστάμενη σύνδεση). Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να δηλώνεται μόνο το ποσό του τιμολογίου του Παρόχου που προσφέρει την τηλεφωνία και το internet και δεν απαιτείται να δηλωθεί και το δεύτερο τιμολόγιο που αφορά την υπηρεσία της τηλεόρασης.

Στην περίπτωση αυτή θα αποστέλλεται στο ΤΕΕ μόνο το τιμολόγιο που αφορά την υπηρεσία τηλεφωνίας και internet.

Δεν χρειάζεται ακύρωση παραγγελίας στις περιπτώσεις DOA στις οποίες  απλά αντικαθίσταται ο ίδιος εξοπλισμός με άλλο serial number, αρκεί να επισυνάψετε τα παραστατικά επιστροφής στα δικαιολογητικά. Επιπλέον είναι απαραίτητη η υπεύθυνη δήλωση από πλευράς του ωφελούμενου, η οποία θα βεβαιώνει την πραγματοποίηση της αντικατάστασης και θα αναφέρει τα serial numbers του παλαιού και του νέου προϊόντος.
Aπαραίτητη προϋπόθεση για να πραγματοποιηθεί εξαργύρωση του κουπονιού στο κατάστημα του Παρόχου/Προμηθευτή είναι να ταυτίζεται η διεύθυνση ενεργοποίησης της σύνδεσης στο πληροφοριακό σύστημα του τηλεπικοινωνιακού παρόχου με την αναγραφόμενη στο κουπόνι διεύθυνση. Στο πλαίσιο αυτό, σε οποιονδήποτε πιθανό έλεγχο θα πρέπει ο Πάροχος/Προμηθευτής να μπορεί να πιστοποιήσει ότι ταυτίζονται οι δύο αυτές διευθύνσεις. Στην περίπτωση που υπάρχει ορθογραφικό λάθος είτε στο κουπόνι είτε στο ΠΣ του παρόχου, αυτό μπορεί εύκολα να αποδειχτεί λαμβάνοντας μια σχετική βεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία του δήμου που να αναγράφει την σωστή διεύθυνση η οποία ανήκει στον δήμο και ότι η δεύτερη διεύθυνση πρόκειται για λανθασμένη καθώς δεν υπάρχει τέτοια διεύθυνση στον δήμο.  Σε περιπτώσεις που στο κουπόνι φαίνεται να είναι καταχωρημένος λάθος ο δήμος ή ο ΤΚ, είτε εκ παραδρομής κατά την καταχώριση των στοιχείων στην εφορία, είτε λόγω αναδιάρθρωσης στοιχείων δήμου-κοινοτήτων, αυτό θα πρέπει και πάλι να αποδεικνύεται λαμβάνοντας το αντίστοιχο έγγραφο από τον δήμο-πολεοδομία, με την σχετική βεβαίωση που να αποδεικνύει ότι η αναγραφόμενη στο κουπόνι διεύθυνση ανήκει στον δήμο (Β)με τον ΤΚ (Β) και ότι η εν λόγω διεύθυνση δεν υφίσταται στον δήμο (Α) με τον ΤΚ (Α). 
Η αναγραφή του σειριακού αριθμού είναι απαραίτητη. Σε περίπτωση που δεν έχει καταχωριστεί το Serial Number της συσκευής είτε στο ΠΣ της Δράσης κατά την καταχώριση της παραγγελίας είτε στην Απόδειξη/Τιμολόγιο του δικαιούχου, τότε θα πρέπει να συμπληρωθεί χειρόγραφα επάνω στο παραστατικό.