Τηλεπικοινωνιακοί Πάροχοι και Εμπορικές Επιχειρήσεις Πώλησης Υπολογιστικού Εξοπλισμού που δεν κατέθεσαν αίτηση εγγραφής στο Μητρώο Παρόχων/Προμηθευτών στα παραπάνω διαστήματα θα μπορούν εκ νέου να αιτηθούν την εγγραφή τους μετά την 6η Φεβρουαρίου 2015 και έως την 30η Απριλίου 2015.