Τα στελέχη του προσωπικού των Παρόχων/Προμηθευτών θα πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον ένα (1) έτος σχετικής με θέματα ΤΠΕ εργασιακής εμπειρίας και να είναι κατ’ελάχιστο απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με κατάρτιση σε θέματα ΤΠΕ (μη συμπεριλαμβανομένων εγκαταστατών και τεχνιτών δικτύου).

Τα φυσικά πρόσωπα εκτός των στελεχών του προσωπικού των Παρόχων/Προμηθευτών θα πρέπει να είναι απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με αντικείμενο ΤΠΕ ή να έχουν μεταπτυχιακό τίτλο σε θέματα ΤΠΕ.

Τα δικαιολογητικά εγγραφής των Συμβούλων Υποστήριξης/Ενημέρωσης στον Κατάλογο υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή μαζί με την υποβολή της αίτησης συμμετοχής.

Όλα τα ηλεκτρονικά έγγραφα θα πρέπει να είναι σε μορφή pdf και εφόσον τα έγγραφα, για κάποια κατηγορία εκ των παραπάνω δικαιολογητικών, είναι περισσότερα από ένα, θα μεταφορτώνονται σε συμπιεσμένη μορφή (zip).

Τα δικαιολογητικά αυτά θα πρέπει να τεκμηριώνουν τα στοιχεία που ο ενδιαφερόμενος έχει συμπληρώσει στην αίτηση συμμετοχής του.

Ο Σύμβουλος ΤΠΕ υποχρεούται να αποστείλει όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά πρωτότυπα ή νομίμως θεωρημένα στη διεύθυνση:  Νίκης 4 105 63 Αθήνα, 2ος όροφος (Κεντρικό Πρωτόκολλο), το αργότερο εντός 10 εργάσιμων ημερών από την αποδοχή της αίτησης και ένταξής του στον Κατάλογο. Ο φάκελος των δικαιολογητικών θα πρέπει να φέρει την ειδική Ετικέτα Φακέλου, η οποία είναι διαθέσιμη προς εκτύπωση από το ΠΣ της δράσης.

Η έγκριση (ή απόρριψη) της αίτησης εγγραφής του ενδιαφερόμενου στον Κατάλογο Συμβούλων Υποστήριξης/Ενημέρωσης γίνεται από το ΤΕΕ ηλεκτρονικά, μέσω του Υποσυστήματος του Καταλόγου Συμβούλων Υποστήριξης/Ενημέρωσης του ΠΣ της δράσης. Με την έγκριση αυτή παρέχονται στους ενδιαφερόμενους και τα σχετικά δικαιώματα που θα επιτρέπουν τη συμμετοχή τους στη συνέχεια της διαδικασίας εφαρμογής της δράσης.

Το ΤΕΕ ενημερώνει τους Συμβούλους Υποστήριξης/Ενημέρωσης για την έγκριση (ή την απόρριψη) της αίτησης εγγραφής τους μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email), ενώ σε περίπτωση απόρριψης σημειώνεται και ο λόγος αυτής.

Το ΤΕΕ δεν έχει υποχρέωση να ενημερώνει εγγράφως ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο τους ενδιαφερόμενους.

Οι ενδιαφερόμενοι Σύμβουλοι Υποστήριξης/Ενημέρωσης έχουν δικαίωμα υποβολής ενστάσεων επί του αποτελέσματος της εξέτασης των αιτήσεων εγγραφής και των συνοδευτικών δικαιολογητικών, εντός τριών (3) ημερών από την ανακοίνωση του σχετικού αποτελέσματος από το ΤΕΕ μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, με απαντητικό email σε αυτήν. Το ΤΕΕ διαχειρίζεται την ένσταση και αποστέλλει και πάλι ηλεκτρονικά την απάντησή του εντός 10 ημερών από την παραλαβή της ένστασης.
Η αμοιβή των Συμβούλων Υποστήριξης/Ενημέρωσης και ο τρόπος καταβολής της καθορίζεται από τον συνεργαζόμενο με αυτούς Πάροχο/Προμηθευτή. Το ΤΕΕ δε φέρει καμία ευθύνη για τη μεταξύ τους συνεργασία.
Κάθε Σύμβουλος οφείλει να καταχωρίζει σε πραγματικό χρόνο στην εφαρμογή του, την ώρα έναρξης και λήξης, καθώς και το περιεχόμενο κάθε συνεδρίας Υποστήριξης/Ενημέρωσης. Oι φορείς υλοποίησης της Δράσης διατηρούν το δικαίωμα να διενεργούν έλεγχο της παρουσίας του Συμβούλου στην οικία του ωφελούμενου, μέσω τηλεφωνικής ή ηλεκτρονικής επικοινωνίας. Ως εκ τούτου, ο Σύμβουλος οφείλει κατά τη διάρκεια κάθε συνεδρίας Υποστήριξης/Ενημέρωσης να έχει πρόσβαση στα στοιχεία επικοινωνίας (κινητό τηλεφωνο, e-mail) με τα οποία πιστοποιήθηκε στο Πληροφοριακό Σύστημα της Δράσης.