Η όλη διαδικασία θα υποστηρίζεται από το πληροφοριακό σύστημα της δράσης, το οποίο διαλειτουργεί με το σύστημα μηχανογραφημένης λογιστικής διαχείρισης του ΤΕΕ, ώστε να εξασφαλίζεται η αυτόματη on line μεταφορά των στοιχείων των συμβάσεων που θα συναφθούν μεταξύ Παρόχων/Προμηθευτών και Ωφελουμένων, καθώς και των στοιχείων των παραστατικών που θα εκδοθούν για την πληρωμή των Παρόχων/Προμηθευτών.

Το ΤΕΕ θα καταβάλει σε κάθε Πάροχο/Προμηθευτή το αντίτιμο της αξίας της Επιταγής Ψηφιακής Αλληλεγγύης, για τις παροχές που έχει λάβει κάθε Ωφελούμενος, μέχρι του ποσού που αναγράφεται στη σύμβαση που θα συνάψει με κάθε Ωφελούμενο της δράσης.

Για το σκοπό αυτό, κάθε Πάροχος/Προμηθευτής αναλαμβάνει την υποχρέωση αφ’ ενός να καταχωρεί ή να αποστέλει on line (μέσω web service) τα στοιχεία της σύμβασης που θα συνάψει με τον ωφελούμενο, και αφ’ ετέρου να αποστείλει σε έντυπη μορφή στο ΤΕΕ (διεύθυνση Νίκης 4, 105 63 Αθήνα, 2ος όροφος (Κεντρικό Πρωτόκολλο)) το ένα από τα τρία πρωτότυπα των συμβάσεων αυτών, όπως αυτά έχουν προκαθοριστεί στο πληροφοριακό σύστημα της δράσης.

Το ΤΕΕ δεν έχει υποχρέωση για την καταβολή αμοιβής στους Συμβούλους Υποστήριξης/Ενημέρωσης ΤΠΕ, ούτε φέρει ευθύνη για την πληρωμή τους, καθώς αυτοί συμβάλλονται με τον εκάστοτε Πάροχο/Προμηθευτή, με τον οποίο και συμφωνούν την αμοιβή τους και τον τρόπο καταβολής της.

Η καταβολή των πληρωμών από το ΤΕΕ στους Παρόχους/Προμηθευτές γίνεται σταδιακά, μετά τον έλεγχο και την πιστοποίηση της ολοκλήρωσης κάθε παροχής από τη αρμόδια Επιτροπή Πιστοποίησης της Δράσης του ΤΕΕ και την έκδοση Απόφασης για την έγκριση καταβολής από τη Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ (ΔΕ/ΤΕΕ).

Η Επιτροπή Πιστοποίησης της Δράσης του ΤΕΕ ελέγχει την ορθότητα και πληρότητα των εντύπων νομιμοποιητικών εγγράφων των Παρόχων/Προμηθευτών, των στοιχείων των συμβάσεων, των παραστατικών και των δικαιολογητικών πληρωμής που υποβάλλουν οι Πάροχοι/Προμηθευτές καθώς και την τήρηση των επιμέρους όρων της δράσης ανά ωφελούμενο.

Προϋπόθεση για την έναρξη των πληρωμών σε κάθε Πάροχο/Προμηθευτή είναι η παραλαβή από το ΤΕΕ των εντύπων συμβάσεων και δικαιολογητικών που πιστοποιούν τη συμμετοχή του Ωφελούμενου στη δράση και η ταυτοποίηση τους με τα αντίστοιχα ηλεκτρονικά στοιχεία που έχουν αποσταλεί on line (μέσω web service).

Οι πληρωμές θα γίνονται από το ΤΕΕ στον τραπεζικό λογαριασμό, που κάθε Πάροχος/Προμηθευτής έχει δηλώσει κατά την εγγραφή του στο πληροφοριακό σύστημα της δράσης.

Όλα τα παραστατικά που θα εκδώσουν οι Πάροχοι/Προμηθευτές στο πλαίσιο της παρούσας δράσης θα περιλαμβάνουν υποχρεωτικά σε εμφανές σημείο το μοναδικό Κωδικό Κουπονιού του ωφελούμενου, το μοναδικό Κωδικό Παραγγελίας, καθώς και διακριτή αναφορά στο ποσό της επιχορήγησης που αφορά τη δράση και θα καταβληθεί από το ΤΕΕ.

Όλα τα παραστατικά που θα εκδώσουν οι Τηλεπικοινωνιακοί Πάροχοι στο πλαίσιο της παρούσας δράσης θα περιλαμβάνουν επιπλέον υποχρεωτικά τη διεύθυνση της διαδικτυακής σύνδεσης (αν αφορά σταθερή ευρυζωνική σύνδεση ή δορυφορική) και τον τίτλο του τηλεπικοινωνιακού πακέτου σύνδεσης.

Παραστατικό που δεν αναγράφει όλα τα παραπάνω στοιχεία ή τα στοιχεία που αναγράφει δεν είναι σωστά δεν θα είναι επιλέξιμο από τη δράση.

Για την καταβολή κάθε πληρωμής προς τους Παρόχους/Προμηθευτές απαιτείται υποχρεωτικά φορολογική και ασφαλιστική τους ενημερότητα σε ισχύ. Για το σκοπό αυτό, ο κάθε Πάροχος υποχρεούται, την 1η κάθε ημερολογιακού μήνα, να αποστέλλει ηλεκτρονικά αντίγραφα της φορολογικής και ασφαλιστικής του ενημερότητας ισχύος τουλάχιστον ενός μήνα, αναρτώντας τα στο πληροφοριακό σύστημα της δράσης.

Η καταβολή των πληρωμών στους Παρόχους/Προμηθευτές θα γίνεται από το ΤΕΕ σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και ως εξής:

i. Η Α’ Πληρωμή θα καταβληθεί εφ’ άπαξ, μετά την πιστοποίηση ότι έχουν παρασχεθεί στον Ωφελούμενο τουλάχιστον και σωρευτικά:

– Ο βασικός εξοπλισμός πρόσβασης στο διαδίκτυο (παροχή b)

– Η ολοκλήρωση των διαδικασιών σύνδεσης στο διαδίκτυο (παροχή a).

ii. Οι Ενδιάμεσες Πληρωμές θα καταβάλλονται σταδιακά, μετά την πιστοποίηση ότι έχουν ολοκληρωθεί στον Ωφελούμενο:

ii.α Οι υπηρεσίες Συμβουλευτικής Υποστήριξης/Ενημέρωσης (παροχή c), εφόσον έχουν επιλεγεί από αυτόν. Το αντίτιμο της επιταγής για τις υπηρεσίες αυτές, θα καταβάλλεται εφ’ άπαξ.

ii.β Οι υπηρεσίες σύνδεσης στο διαδίκτυο (παροχή a) θα καταβάλλονται σταδιακά και μόνο αφού έχει παρέλθει και ολοκληρωθεί η χρονική περίοδος παροχής τους και μετά την πιστοποίηση ότι κατά τη διάρκεια του μήνα αυτού έχει παρασχεθεί ολοκληρωμένη υπηρεσία σύνδεσης στο διαδίκτυο.

iii. Η Εξόφληση θα καταβληθεί εφ’ απαξ μετά την πιστοποίηση ότι έχει ολοκληρωθεί η παροχή των υπηρεσιών και του εξοπλισμού που καθορίζεται στη σύμβαση με τον Ωφελούμενο και την εκκαθάριση της πληρωμής κάθε Παρόχου/Προμηθευτή. Κατά την εξόφληση θα καταβάλλεται στον Πάροχο/Προμηθευτή το υπόλοιπο του συμβατικού τιμήματος.

Περισσότερες πληροφορίες καθώς και τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά μπορείτε να βρείτε στην Πρόσκληση του ΤΕΕ.