Κάθε ενδιαφερόμενος για να εγγραφεί στον Κατάλογο Συμβούλων Υποστήριξης/Ενημέρωσης και να συμμετέχει στην παρούσα δράση θα πρέπει:

i. Να συμπληρώσει και να υποβάλει ηλεκτρονικά «Αίτηση Συμμετοχής Συμβούλου Υποστήριξης/Ενημέρωσης».

Στην Αίτηση Συμμετοχής του, ο υποψήφιος Σύμβουλος Υποστήριξης/Ενημέρωσης θα πρέπει να δηλώσει τα προσωπικά του στοιχεία, τα στοιχεία βιογραφικού, τα στοιχεία επικοινωνίας, τις θεματικές ενότητες που καλύπτει και την κατηγορία Συμβούλου Υποστήριξης/Ενημέρωσης στην οποία ανήκει (δηλαδή εάν είναι στέλεχος προσωπικού Παρόχου/Προμηθευτή και ποιου ή εάν είναι φυσικό πρόσωπο).

ii. Να διαφυλάξει το αποδεικτικό της υποβολής της αίτησής του, το οποίο αναγράφει τον «Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής» (ΚΑΥΑΣ), καθώς και την ακριβή ημερομηνία και ώρα υποβολής της.

Ο κωδικός ΚΑΥΑΣ είναι μοναδικός για κάθε αίτηση συμμετοχής, χορηγείται αυτόματα από το οικείο μηχανογραφικό σύστημα με την υποβολή της και αποτελεί το αποδεικτικό της υποβολής της .

iii. Να υποβάλει ηλεκτρονικά μέσω του ΠΣ τα παρακάτω δικαιολογητικά.

  • Υπεύθυνη δήλωση για την ακρίβεια των στοιχείων που δηλώνει στην αίτηση συμμετοχής και στα υπόλοιπα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά

Στην περίπτωση φυσικών προσώπων εκτός των στελεχών του προσωπικού των Παρόχων/Προμηθευτών:

  • Πτυχίο/Δίπλωμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή μεταπτυχιακό τίτλο με αντικείμενο ΤΠΕ
  • Βιογραφικό Σημείωμα

Στην περίπτωση στελεχών του προσωπικού Παρόχων/Προμηθευτών:

  • Βεβαίωση Παρόχου/Προμηθευτή ότι το συγκεκριμένο άτομο είναι στέλεχος του προσωπικού του κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής του δράση
  • Βεβαίωση/εις εργοδότη/ών προηγούμενης ή τρέχουσας απασχόλησης για σχετική με θέματα ΤΠΕ εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον ενός έτους αθροιστικά.
  • Βιογραφικό σημείωμα
  • Τίτλο εκπαίδευσης / κατάρτισης που να τεκμηριώνει τις προδιαγραφές που αναφέρονται στα Κριτήρια Συμμετοχής.

Όλα τα ηλεκτρονικά έγγραφα θα πρέπει να είναι σε μορφή pdf και εφόσον τα έγγραφα, για κάποια κατηγορία εκ των παραπάνω δικαιολογητικών, είναι περισσότερα από ένα, θα μεταφορτώνονται σε συμπιεσμένη μορφή (zip).

Τα δικαιολογητικά αυτά θα πρέπει να τεκμηριώνουν τα στοιχεία που ο ενδιαφερόμενος έχει συμπληρώσει στην αίτηση συμμετοχής του.

Τα δικαιολογητικά εγγραφής των Συμβούλων Υποστήριξης/Ενημέρωσης στον Κατάλογο υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή μαζί με την υποβολή της αίτησης συμμετοχής.

iv. Να αποστείλει φάκελο με τα πρωτότυπα ή νομίμως θεωρημένα δικαιολογητικά

Ο Σύμβουλος ΤΠΕ υποχρεούται να αποστείλει όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά πρωτότυπα ή νομίμως θεωρημένα στη διεύθυνση: διεύθυνση Νίκης 4 105 63 Αθήνα, 2ος όροφος (Κεντρικό Πρωτόκολλο), το αργότερο εντός 10 εργάσιμων ημερών από την αποδοχή της αίτησης και ένταξής τους στον Κατάλογο. Ο φάκελος των δικαιολογητικών θα πρέπει να φέρει την ειδική Ετικέτα Φακέλου, η οποία είναι διαθέσιμη προς εκτύπωση από το ΠΣ της δράσης.