Δικαίωμα Συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στη δράση, λαμβάνοντας  τις  παρεχόμενες  ψηφιακές  υπηρεσίες  και τον απαραίτητο εξοπλισμό,  έχουν όλοι οι ωφελούμενοι πολίτες που αιτήθηκαν και έλαβαν το κοινωνικό μέρισμα και οι οποίοι κατοικούν σε μια από τις 8 περιφέρειες αμιγούς σύγκλισης (Ανατολική Μακεδονία-Θράκη, Ήπειρος, Θεσσαλία, Ιόνια Νησιά, Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη). Επισημαίνεται  ότι οι ωφελούμενοι πολίτες, για να έχουν δικαίωμα συμμετοχής, πρέπει να εξακολουθούν να κατοικούν στη δηλωθείσα στο πληροφοριακό σύστημα  TAXISNET και ισχύουσα κατά την 31/12/2014, διεύθυνση κατοικίας τους.
Όχι, δικαιούχοι της Δράσης είναι μόνο όσοι έλαβαν το κοινωνικό μέρισμα και ταυτόχρονα κατοικούν σε μία από τις 8 περιφέρειες αμιγούς σύγκλισης (Ανατολική Μακεδονία-Θράκη, Ήπειρος, Θεσσαλία, Ιόνια Νησιά, Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη).
Για την εξακρίβωση της επιλεξιμότητας για τη Δράση θα πρέπει στην εφαρμογή να συνδέεται με τους κωδικούς του/της στο TAXIS, ο αιτών/ούσα του κοινωνικού μερίσματος και όχι ο/η σύζυγός του/της.
Για να είστε δικαιούχος της Δράσης θα πρέπει να έχετε υποβάλει οριστική αίτηση για το κοινωνικό μέρισμα και να έχει ολοκληρωθεί η πληρωμή σας.
Δικαίωμα συμμετοχής στη δράση, λαμβάνοντας τις παρεχόμενες ψηφιακές υπηρεσίες και τον απαραίτητο εξοπλισμό, έχουν όλοι οι ωφελούμενοι πολίτες που αιτήθηκαν και έλαβαν το κοινωνικό μέρισμα και οι οποίοι κατοικούν σε μια από τις 8 περιφέρειες αμιγούς σύγκλισης (Ανατολική Μακεδονία-Θράκη, Ήπειρος, Θεσσαλία, Ιόνια Νησιά, Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη). Επισημαίνεται ότι οι ωφελούμενοι πολίτες, για να έχουν δικαίωμα συμμετοχής, πρέπει να εξακολουθούν να κατοικούν στη δηλωθείσα στο πληροφοριακό σύστημα TAXISNET και ισχύουσα κατά την 31/12/2014, διεύθυνση κατοικίας τους.

Γενικά για τη Δράση-Προσφορές

Όχι, εφόσον δεν επιθυμείτε τις προαιρετικές υπηρεσίες Υποστήριξης – Συμβουλευτικής ενημέρωσης σε χρήση ΤΠΕ, το ποσό της σχετικής επιδότησης δεν μπορεί να προστεθεί στο ποσό της επιδότησής σας για αγορά laptop/netbook/tablet ή απόκτηση διαδικτυακής σύνδεσης.
Όχι, ο απαραίτητος εξοπλισμός σύνδεσης στο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο (π.χ. modem για σύνδεση σε adsl/vdsl, usb stick για σύνδεση στο 3G/4G δίκτυο, δορυφορικό πιάτο για σύνδεση στο δορυφορικό δίκτυο), όπου απαιτείται, βαραίνει στο σύνολό του, αποκλειστικά τον Πάροχο/Προμηθευτή και παρέχεται δωρεάν στον ωφελούμενο.
Όχι, δεν μπορείτε να αποκτήσετε ευρυζωνική σύνδεση σε περιοχή διαφορετική της Περιφέρειάς σας.
Ναι, μπορείτε να εξαργυρώσετε το ηλεκτρονικό σας κουπόνι σε οποιοδήποτε κατάστημα συμμετέχει στη δράση.
Όχι, το δικαίωμα της επιδότησης είναι αυστηρά προσωπικό και δεν μεταβιβάζεται.
Όχι, κάθε δικαιούχος μπορεί να αποκτήσει μία και μόνο συσκευή, αξιοποιώντας τη σχετική επιδότηση.
Ο ωφελούμενος υποχρεούται:

α) Να διατηρήσει την τηλεπικοινωνιακή σύνδεση που προμηθεύτηκε μέσω της Δράσης μέχρι 31/10/2015.

β) Να διατηρήσει τον εξοπλισμό που προμηθεύτηκε μέσω της Δράσης μέχρι 31/12/2015.

Αρχική προϋπόθεση, σε κάθε περίπτωση, είναι η συμμετοχή του Τηλεπικοινωνιακού Παρόχου στο Μητρώο Παρόχων/Προμηθευτών της Δράσης καθώς και η εξαργύρωση της Επιταγής Ψηφιακής Αλληλεγγύης από τον ίδιο τον Τηλεπικοινωνιακό Πάροχο ή από κάποιο Πάροχο/Προμηθευτή που συνεργάζεται με αυτόν.

Ειδικότερα για τα επιμέρους είδη τηλεπικοινωνιακών συνδέσεων ισχύουν τα ακόλουθα:

Α. Εάν επιλέξετε ευρυζωνική σύνδεση κινητής (mobile) υποχρεούστε να πραγματοποιήσετε νέα σύνδεση, στην οποία δεν επιτρέπεται να περιλαμβάνεται πακέτο κινητής τηλεφωνίας.

Β. Εάν επιλέξετε σταθερή ή δορυφορική ευρυζωνική σύνδεση και έχετε ήδη ενεργοποιημένο κάποιο συμβόλαιο, θα πρέπει να επιβεβαιώσετε εάν ο εν λόγω Τηλεπικοινωνιακός Πάροχος έχει επιλέξει να διαθέτει στη δράση και τα υφιστάμενα συμβόλαιά του που πληρούν τις προϋποθέσεις της Δράσης.

Σε περίπτωση που τα διαθέσει και εφόσον και το δικό σας συμβόλαιο πληροί τις προϋποθέσεις, μπορείτε να το αναφέρετε στον Πάροχο/Προμηθευτή που θα απευθυνθείτε για να εξαργυρώσετε την Επιταγή Ψηφιακής Αλληλεγγύης, δηλαδή στον ίδιο Τηλεπικοινωνιακό Πάροχο ή κάποιο συνεργαζόμενο με αυτόν Πάροχο/Προμηθευτή, ώστε να το δηλώσει κατά την εξαργύρωση της Επιταγής Ψηφιακής Αλληλεγγύης και να επωφεληθείτε της επιδότησης (μέγιστο 12 ευρώ μηνιαίως).

Σε αντίθετη περίπτωση, θα πρέπει να επιλέξετε κάποιο νέο πακέτο (από τα εγκεκριμένα από τη Δράση) του Παρόχου/Προμηθευτή για το συγκεκριμένο Τηλεπικοινωνιακό Πάροχο ή να επιλέξετε να ενεργοποιήσετε σύνδεση με κάποιον άλλο Τηλεπικοινωνιακό Πάροχο.

Όχι, δεν είναι δυνατή η αλλαγή της διαδικτυακής σύνδεσης που αρχικά επιλέξατε, ούτε η μεταφορά της σε άλλη διεύθυνση κατοικίας. Εάν κάτι τέτοιο συμβεί, δε θα δικαιούστε την επιδότηση για το υπόλοιπο του διαστήματος έως και την 31/10/2015.

Εξαργύρωση του Κουπονιού

Θα πρέπει να έχετε μαζί σας το μοναδικό κωδικό του κουπονιού σας, χωρίς να απαιτείται να προσκομίσετε το κουπόνι εκτυπωμένο. Επιπλέον, θα απαιτηθεί να έχετε μαζί σας κάποιο αποδεικτικό έγγραφο ταυτοπροσωπίας (λ.χ. αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο ή δίπλωμα οδήγησης), καθώς και να γνωρίζετε τον ΑΦΜ σας. Τέλος, για να αποδείξετε ότι εξακολουθείτε να κατοικείτε στη διεύθυνση κατοικίας που αναγράφεται στο κουπόνι θα πρέπει να προσκομίσετε στο κατάστημα αντίγραφο κάποιου πρόσφατου λογαριασμού ΔΕΚΟ ή μισθωτήριου συμβολαίου. Η διεύθυνση που αναγράφεται στο εκκαθαριστικό σημείωμα μπορεί να διαφέρει με την ως άνω διεύθυνση (π.χ. περίπτωση αλλαγής κατοικίας, ατομικής επιχείρησης) και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως κριτήριο για την επιλεξιμότητα του δικαιούχου από τον Πάροχο.
Οι κωδικοί σας στο TAXINET είναι αυστηρά προσωπικοί και δε θα πρέπει να τους γνωστοποιείτε σε κανέναν. Η επιλεξιμότητά σας πιστοποιείται από το γεγονός ότι υπάρχει κουπόνι με τα ατομικά σας στοιχεία και τη διεύθυνσή σας.
Eίναι απαραίτητη η φυσική παρουσία του δικαιούχου για την εξαργύρωση του κουπονιού. Συνεπώς, δεν είναι δυνατή η εξαργύρωση από τρίτο με εξουσιοδότηση.