Κάθε ενδιαφερόμενος Πάροχος/Προμηθευτής για να εγγραφεί στο Μητρώο Παρόχων/Προμηθευτών και να συμμετέχει στην παρούσα δράση θα πρέπει:

i. Να συμπληρώσει και να υποβάλει ηλεκτρονικά «Αίτηση Συμμετοχής».

Στην Αίτηση Συμμετοχής του, ο υποψήφιος Πάροχος/Προμηθευτής θα πρέπει να δηλώσει:

 • Τα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού του (Τράπεζα, ΙBAN), στον οποίο και θα καταβάλλεται η αμοιβή του από το ΤΕΕ για τις υπηρεσίες που θα παράσχει στο πλαίσιο της παρούσας δράσης.
 • Αν είναι Franchisor (δικαιοπάροχος), δηλαδή το κεντρικό ενός δικτύου Franchise (δικαιόχρησης) ή Franchisee (δικαιοδόχος), δηλαδή μέλος ενός δικτύου Franchise, το οποίο και δηλώνει.
 • Οι Εμπορικές Επιχειρήσεις Πώλησης Υπολογιστικού Εξοπλισμού θα πρέπει επιπλέον να δηλώσουν τον Τηλεπικοινωνιακό Πάροχο με τον οποίο θα συνεργαστούν στο πλαίσιο της δράσης.

Σημειώνεται ότι οι Τηλεπικοινωνιακοί Πάροχοι δύνανται να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για εγγραφή στο Μητρώο Παρόχων/Προμηθευτών του ΤΕΕ παρέχοντας:

 1. είτε το σύνολο των παροχών της δράσης, εάν διαθέτουν νόμιμα αδειοδοτημένους χώρους πώλησης ηλεκτρονικών ειδών και υπηρεσιών (καταστήματα), στους οποίους είναι δυνατή η φυσική προσέλευση των ωφελούμενων της δράσης
 2. είτε μόνο τηλεπικοινωνιακά συμβόλαια διαδικτυακής σύνδεσης, μέσω της συνεργασίας τους, στο πλαίσιο της δράσης, με Παρόχους/Προμηθευτές, οι οποίοι επίσης θα είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Παρόχων/Προμηθευτών διαθέτοντας τις υπόλοιπες δύο παροχές της δράσης.

Ο υποψήφιος Τηλεπικοινωνιακός Πάροχος δηλώνει επιπλέον στην Αίτηση Συμμετοχής:

 • Τα είδη διαδικτυακής σύνδεσης που μπορεί να παρέχει (σταθερή ευρυζωνική, δορυφορική, κινητής τηλεφωνίας)
 • Τη μορφή της εταιρίας (ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ, ΕΕ, ατομική επιχείρηση κλπ)
 • Αν διαθέτει νόμιμα αδειοδοτημένους χώρους πώλησης ηλεκτρονικών ειδών και υπηρεσιών (καταστήματα) ή όχι
 • Εάν επιθυμεί να συμμετέχουν αυτόματα όλα τα υφιστάμενα συμβόλαια ευρυζωνικής σταθερής ή δορυφορικής σύνδεσης με συνδρομητές/ωφελούμενους της δράσης, τα οποία πληρούν τις προδιαγραφές της Πρόσκλησης. Σε αντίθετη περίπτωση, για το συγκεκριμένο Τηλεπικοινωνιακό Πάροχο, θα θεωρείται ότι συμμετέχουν στη δράση μόνο τα νέα, εγκεκριμένα στο πλαίσιο του προγράμματος πακέτα τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών τους και όχι οι υφιστάμενες συνδέσεις.

ii Να διαφυλάξει το αποδεικτικό της υποβολής της αίτησής του

Το αποδεικτικό υποβολής της αίτησης αναγράφει τον «Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής» (ΚΑΥΑΣ), καθώς και την ακριβή ημερομηνία και ώρα υποβολής της.Ο κωδικός ΚΑΥΑΣ είναι μοναδικός για κάθε αίτηση συμμετοχής, χορηγείται αυτόματα από το οικείο μηχανογραφικό σύστημα με την υποβολή της, αποτελεί το αποδεικτικό της υποβολής της και χρησιμοποιείται αντί για την επωνυμία του αιτούντος σε όλα τα έγγραφα που δημοσιεύονται στο πλαίσιο της παρούσας.

iii. Να υποβάλει ηλεκτρονικά τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 • Υπεύθυνη δήλωση Νόμιμου Εκπροσώπου

Στην Υπεύθυνη αυτή Δήλωση  η Εμπορική Επιχείρηση Πώλησης Υπολογιστικού Εξοπλισμού δηλώνει  μεταξύ άλλων ότι δύναται να καλύψει το σύνολο των παροχών: συνδρομή ευρυζωνικής σύνδεσης (a), ηλεκτρονικό υπολογιστή τύπου tablet ή φορητό υπολογιστή τύπου netbook/laptop/notebook (b) και συμβουλευτική υποστήριξη  & ενημέρωση στη χρήση εξοπλισμού και εφαρογών διαδικτύου (c), της δράσης, και ότι λειτουργεί η ίδια ή συνεργάζεται με συγκεκριμένους νόμιμα αδειοδοτημένους χώρους πώλησης ηλεκτρονικών ειδών και υπηρεσιών (καταστήματα) στους οποίους είναι δυνατή η φυσική προσέλευση των ωφελούμενων της δράσης. Στην Υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να επισυνάπτεται κατάσταση των καταστημάτων αυτών με τις διευθύνσεις τους.

Αντίστοιχα ο Τηλεπικοινωνιακός Πάροχος δηλώνει:

 1. Την κατηγορία πακέτου υπηρεσιών την οποία προτίθεται να καλύψει (σύνολο παροχών a, b και c ή μόνο παροχή a) στο πλαίσιο της παρούσας δράσης
 2. ότι στην περίπτωση που προτίθεται να καλύψει το σύνολο των παροχών a, b και c της δράσης, λειτουργεί ο ίδιος ή συνεργάζεται με συγκεκριμένους νόμιμα αδειοδοτημένους Παρόχους/Προμηθευτές στους οποίους είναι δυνατή η φυσική προσέλευση των ωφελούμενων της δράσης. Στην Υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να επισυνάπτεται κατάσταση των καταστημάτων αυτών με τις διευθύνσεις τους.
 • Νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και λειτουργίας νομικού προσώπου (ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ, ΕΕ) που εξειδικεύονται στο παράρτημα της Πρόσκλησης. Διευκρινίζεται ότι πρόσφατο πιστοποιητικό από το ΓΕΜΗ ή από δημόσια αρχή περί των τροποποιήσεων του καταστατικού θεωρείται αυτό που φέρει ημερομηνία μέχρι 3 μήνες πριν από την υποβολή της αίτησης.
 • Για τους επιτηδευματίες/φυσικά πρόσωπα: έναρξη επαγγέλματος από ΔΟΥ (ΚΑΔ) και μεταβολές της.
 • Πιστοποιητικό από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή περί μη πτώχευσης, ότι δεν τελεί υπό διαδικασία εκκαθάρισης, κήρυξης σε πτώχευση, υπό αναγκαστική διαχείριση, υπό διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση, δεν τελεί σε προπτωχευτική διαδικασία ή υπό διαδικασία θέσης σε προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης μέχρι και την προηγούμενη της υποβολής της αίτησης ένταξης στο μητρώο. Σε περίπτωση που το εν λόγω πιστοποιητικό δεν καθίσταται δυνατό να εκδοθεί από τις αρμόδιες αρχές εντός της ανωτέρω ημερομηνίας, αρκεί με την ηλεκτρονική υποβολή, η υποβολή της πρωτοκολλημένης αίτησης του ενδιαφερομένου προς τις αρχές για την έκδοση του εν λόγω πιστοποιητικού, με την υποχρέωση αποστολής στο ΤΕΕ αυτού εντός των 10 εργασίμων ημερών, που ορίζει η πρόσκληση.

Ο Τηλεπικοινωνιακός Πάροχος υποβάλλει επιπλέον:

 • Πιστοποιητικό ή Βεβαίωση από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) ότι α) έχει χορηγηθεί στην εταιρία από την ΕΕΤΤ γενική άδεια για την παροχή των υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο τις οποίες ο Τηλεπικοινωνιακός Πάροχος έχει δηλώσει ότι μπορεί να παρέχει και β) ότι τελεί η άδεια αυτή μέχρι σήμερα σε ισχύ (δεν απαιτείται για την περίπτωση Franchisee Τηλεπικοινωνιακού Παρόχου). Για την υποβολή του εν λόγω πιστοποιητικού αρκεί με την ηλεκτρονική υποβολή, η υποβολή της πρωτοκολλημένης αίτησης προς την ΕΕΤΤ για τη χορήγηση της άδειας και ότι τελεί η άδεια εν ισχύ. Εν συνεχεία υποχρεούται ο ενδιαφερόμενος να αποστείλει το εν λόγω πιστοποιητικό που θα εκδοθεί στο ΤΕΕ, εντός των 10 εργάσιμων ημερών που ορίζει η πρόσκληση.

Τα δικαιολογητικά εγγραφής των Παρόχων/Προμηθευτών στο Μητρώο υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή μαζί με την υποβολή της αίτησης συμμετοχής.

Όλα τα ηλεκτρονικά έγγραφα θα πρέπει να είναι σε μορφή pdf και εφόσον τα έγγραφα, για κάποια κατηγορία εκ των παραπάνω δικαιολογητικών, είναι περισσότερα από ένα, θα μεταφορτώνονται σε συμπιεσμένη μορφή (zip).

Τα δικαιολογητικά αυτά θα πρέπει να τεκμηριώνουν τα στοιχεία που ο ενδιαφερόμενος Πάροχος/Προμηθευτής έχει συμπληρώσει στην αίτηση συμμετοχής του.

Ο Πάροχος/Προμηθευτής υποχρεούται να αποστείλει όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά πρωτότυπα ή νομίμως θεωρημένα στη διεύθυνση Νίκης 4 105 63 Αθήνα, 2ος όροφος (Κεντρικό Πρωτόκολλο), το αργότερο εντός 10 εργάσιμων ημερών από την αποδοχή της αίτησης και ένταξής του στο Μητρώο.

Ο φάκελος των δικαιολογητικών θα πρέπει να φέρει την ειδική Ετικέτα Φακέλου, η οποία είναι διαθέσιμη προς εκτύπωση στην ιστοσελίδα της δράσης.